DJung Org.

เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

คลิตี้ล่างดีจัง

คลิตี้ล่างดีจัง คือ กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่มีการร่วมตัวกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ และสิ่งของมีคุณค่างของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในมุมคนในชุมชน

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ

กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ รวมตัวกันจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนตัวเอง ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

กลุ่มไม้ขีดไฟ

กลุ่มไม้ขีดไฟ คือกลุ่มนักกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำคัญที่ในเรื่องพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

กลุ่มดอกไม้ยิ้ม

กลุ่มดอกไม้ยิ้มเป็นกลุ่มที่เด็กและเยาวชนร่วมตัวกันเพื่ออยากให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มดอกไม้ยิ้ม คือ การทำผ้ามัดย้อม

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

เพชรบุรี…ดีจัง

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุกๆวัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนของตัวเอง

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

กลุ่มยังยิ้ม

กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

กลุ่มลูกขุนน้ำ

กลุ่มลูกขุนน้ำ เป็นพื้นที่ในการรวมตัวของเยาวชนในชุมชนคีรีวง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ” ณ ที่แห่งนี้เราจะกอดคอกันทำดี ” เริ่มต้นกันจากการเข้าค่ายเรียนรู้พิธีกรรมและความเชื่อของชาวคีรีวง

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

พัทลุงยิ้ม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เป็นศูนย์ที่เกิดจากการวมตัวของแกนนำชุมชน ที่ต้องการชวนเด็กๆในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันโดยใช้ใต้ถุนบ้าน สวนยางข้างบ้านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

คลองเตยดีจัง

คลองเตยดีจัง หรือ musicsharing เป็นกลุ่มที่เกิดจากนักดนตรีอาสาสมัครรวมตัวกันทำเรื่องการขอรับบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพดีทั้งมือหนึ่งและมือสอง

Read More »
เครือข่ายดีจัง
DJung Org.

ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา

กลุ่มองค์กรอิสระทำงานกับเด็กๆและชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กระบวนการทำงานที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปะ – พื้นบ้าน

Read More »