DJung Org.

ภาคกลาง
DJung Org.

เพชรบุรี…ดีจัง

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุกๆวัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนของตัวเอง

Read More »
ภาคใต้
DJung Org.

กลุ่มยังยิ้ม

กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่

Read More »
ภาคใต้
DJung Org.

กลุ่มลูกขุนน้ำ

กลุ่มลูกขุนน้ำ เป็นพื้นที่ในการรวมตัวของเยาวชนในชุมชนคีรีวง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ” ณ ที่แห่งนี้เราจะกอดคอกันทำดี ” เริ่มต้นกันจากการเข้าค่ายเรียนรู้พิธีกรรมและความเชื่อของชาวคีรีวง

Read More »
ภาคใต้
DJung Org.

พัทลุงยิ้ม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เป็นศูนย์ที่เกิดจากการวมตัวของแกนนำชุมชน ที่ต้องการชวนเด็กๆในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันโดยใช้ใต้ถุนบ้าน สวนยางข้างบ้านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

Read More »
ภาคกลาง
DJung Org.

คลองเตยดีจัง

คลองเตยดีจัง หรือ musicsharing เป็นกลุ่มที่เกิดจากนักดนตรีอาสาสมัครรวมตัวกันทำเรื่องการขอรับบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพดีทั้งมือหนึ่งและมือสอง

Read More »
ภาคอีสาน
DJung Org.

ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา

กลุ่มองค์กรอิสระทำงานกับเด็กๆและชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กระบวนการทำงานที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปะ – พื้นบ้าน

Read More »
ภาคกลาง
DJung Org.

กลุ่มใบไม้

เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมชาติ และงานอนุรักษ์ฯ โดยใช้ทักษะความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อน ๆ สมาชิก มารวมตัวกันทำงานอาสา เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More »
ภาคอีสาน
DJung Org.

ดีจังสุรินทร์เหลา

กำเนิดเกิดจาก “สมาคมป่าชุมชนอีสาน” หรือ บ้านประกอบฝัน ที่เด็ก ๆ ในชุมชนเรียกกัน ซึ่งองค์กรของเรางานประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน

Read More »
ภาคเหนือ
DJung Org.

กลุ่มโชโพเก่อเรอ

ตั้งอยู่ที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้กับน้องๆ เยาวชน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถิชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง

Read More »
ภาคกลาง
DJung Org.

บ้านไร่อุทัยยิ้ม

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนงานเด็กและชุมชน บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งด้าน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 3 ชาติพันธุ์คือ ลาว ขมุ กะเหรี่ยง

Read More »