DJung Org.

ภาคเหนือ
DJung Org.

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)

สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระบวนการละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายใน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ

Read More »