ภาคกลาง

ภาคกลาง
DJung

คลิตี้ล่างดีจัง จ.กาญจนบุรี

คลิตี้ล่างดีจัง คือ กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่มีการร่วมตัวกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ และสิ่งของมีคุณค่างของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในมุมคนในชุมชน

Read More »
ภาคกลาง
DJung

เพชรบุรี…ดีจัง จ.เพชรบุรี

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุกๆวัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนของตัวเอง

Read More »
ภาคกลาง
DJung

คลองเตยดีจัง กรุงเทพฯ

คลองเตยดีจัง หรือ musicsharing เป็นกลุ่มที่เกิดจากนักดนตรีอาสาสมัครรวมตัวกันทำเรื่องการขอรับบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพดีทั้งมือหนึ่งและมือสอง

Read More »
ภาคกลาง
DJung

กลุ่มใบไม้ จ.นครนายก

เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมชาติ และงานอนุรักษ์ฯ โดยใช้ทักษะความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อน ๆ สมาชิก มารวมตัวกันทำงานอาสา เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More »
ภาคกลาง
DJung

บ้านไร่อุทัยยิ้ม จ.อุทัยธานี

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนงานเด็กและชุมชน บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งด้าน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 3 ชาติพันธุ์คือ ลาว ขมุ กะเหรี่ยง

Read More »