ภาคเหนือ

ภาคเหนือ
DJung

ปกาเกอะญอมีดี จ.เชียงใหม่

กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ รวมตัวกันจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนตัวเอง ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ

Read More »
ภาคเหนือ
DJung

โชโพเก่อเรอ จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้กับน้องๆ เยาวชน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถิชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง

Read More »
ภาคเหนือ
DJung

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์

สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระบวนการละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายใน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ

Read More »